Regulamin Baumit Klub 2023

Regulamin Programu Lojalnościowego BAUMIT KLUB
(dalej: „Regulamin”)

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki realizacji Programu Lojalnościowego pod nazwą BAUMIT KLUB (dalej zwanego: „Programem”).
2. Organizatorem Programu jest MPL Verbum SA z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000372990, posiadająca numer NIP: 7781226405, Regon 630922602, kapitał zakładowy w kwocie 244 444,40 PLN, wpłacony w całości (dalej zwana: „Organizatorem”).
3. Sponsorem Programu jest Baumit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-012), ul. Wyścigowa 56G, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000050943, posiadająca numer NIP: 7690004863, Regon 590315590, kapitał zakładowy w kwocie 28 668 960,00 PLN, wpłacony w całości (dalej zwana: „Sponsorem”).
4. Program jest prowadzony w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora, którego realizacje Sponsor w całości powierzył Organizatorowi.
6. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży produktów premiowanych Sponsora w programie, których lista znajduje się w załączniku do Regulaminu (dalej zwanych „Produktami Premiowanymi”).
7. Sponsor jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ich fundatorem.
8. Informacje o programie publikowane są na stronie internetowej, pod adresem www.baumitklub.pl
9. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu: +48 505 414 844 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. Wiadomości dotyczące Programu można przesyłać na adres: info@baumitklub.pl.
10. Regulamin jest dostępny u Przedstawicieli Handlowych Sponsora, w siedzibie Organizatora i Sponsora, oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.baumitklub.pl z możliwością pobrania oraz wydrukowania.

§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie określenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:
Dystrybutor – przedsiębiorca, rozumiany jako każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, (bez względu na formę prawną, tj. samodzielna działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa) dystrybuujący Produkty Premiowane.
Formularz Zgłoszeniowy – formularz służący do zgłoszenia się przez Członka Programu do Programu, dostępny w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu.
Infolinia – linia telefoniczna o numerze +48 505 414 844 (opłata zgodnie z cennikiem operatora za połączenia lokalne) dostępna podczas trwania Programu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, służąca uzyskaniu informacji o Programie, stanie Konta Członka Programu bądź też służąca zgłoszeniu reklamacji przez niego.
Kategorie Produktowe – 3 kategorie produktowe: Elewacje, Tynki, Kleje i masy, do których to kategorii są przypisane Produkty Premiowane. Lista Produktów, których zakup premiowany jest Punktami oraz ich przynależność do Kategorii Produktowych stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna na Stronie Internetowej Programu.
Konto – indywidualne konto Członka Programu stworzone przez Organizatora w celu udziału w Programie i gromadzenia Punktów Premiowych.
Login Członka Programu – indywidualny numer identyfikacyjny („Login”) przyznawany przez Organizatora każdemu Członkowi Programu, który dokona prawidłowo zgłoszenia do Programu.
Nagroda – nagrody rzeczowe, bony wartościowe oraz przelewy pieniężne na firmowe rachunki bankowe Członków Programu, które to nagrody Członkowie Programu mogą otrzymać w zamian za umorzenie zdobytych Punktów Premiowych w ilości odpowiadającej wartości Punktów Premiowych przypisanych do każdej z Nagród, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Programu. Lista Nagród może zmieniać się w trakcie trwania Programu. Zmiana listy Nagród nie stanowi zmiany Regulaminu. O zmianach Nagród, Członkowie Programu będą informowani na Stronie Internetowej Programu.
Organizator – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 1 ust. 2 Regulaminu.
Poziom uczestnictwa – zakres funkcjonalny Strony Internetowej Programu udostępniony Członkowi Programu, uzależniony od liczby Punktów Premiowych, jaką on zgromadził w Programie w danej Kategorii Produktowej, określony kolejnymi cyframi od 1 do 4, oraz nazwami: Uczestnik Programu (dla poziomu 1), Przyjaciel (dla poziomu 2), Profesjonalista (dla poziomu 3) oraz VIP (dla poziomu 4), w ramach którego zakres funkcjonalny oznaczony cyfrą wyższą zawiera w sobie funkcjonalności zakresów określonych cyframi niższymi oraz dodatkowe funkcjonalności Programu niedostępne na niższych Poziomach uczestnictwa.
Produkty Premiowane – wybrane produkty Sponsora dystrybuowane za pośrednictwem Dystrybutora. Pogrupowane w 3 Kategorie Produktowe. Lista Produktów, których zakup premiowany jest Punktami Premiowymi oraz ich przynależność do Kategorii Produktowych stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna na Stronie Internetowej Programu. Lista Produktów może zmieniać się w trakcie trwania Programu. Zmiana listy Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu. O zmianach w punktacji i liście Produktów Premiowanych, Członkowie Programu będą informowani na Stronie Internetowej Programu.
Przelew pieniężny – rodzaj nagrody w Programie Baumit Klub. Oznacza przelanie środków pieniężnych będących ekwiwalentem punktów zgromadzonych na koncie Członka Programu. Przelew pieniężny może zostać zrealizowany wyłącznie na numer rachunku firmowego, którego posiadaczem jest Członek Programu. Numer konta musi zostać podany przez Członka Programu w momencie składania zamówienia nagrody w postaci przelewu pieniężnego.
Punkty Premiowe – znaki legitymacyjne przyznawane za zakup Produktów Premiowanych u Dystrybutora. Liczba Punktów przyznawana za zakup każdego Produktu określana jest dla każdego Produktu indywidualnie. Lista Produktów Premiowanych, stanowiąca załącznik do Regulaminu, zawiera kolumnę zatytułowaną ‘Punktacja’, która prezentuje wartość punktową przypisaną do każdego Produktu. Wartość punktowa jest naliczona Członkom Programu z Poziomu 1 (Uczestnik Programu) i może zmieniać się w trakcie trwania Programu. O zmianie liczby Punktów Premiowych, przyznawanych za zakup każdego Produktu Premiowanego, Członek Programu będzie informowany na stronie Internetowej Programu. Zmiana liczby Punktów Premiowych przyznawanych za zakup każdego Produktu Premiowanego nie stanowi zmiany Regulaminu. Każdy Punkt Premiowy jest ważny (uprawnia do otrzymania świadczeń określonych w Regulaminie) do 29.02.2024 r. Po tej dacie, wszystkie niewykorzystane Punkty Premiowe zostaną anulowane.
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
Rejestracja – potwierdzenie przez Organizatora udziału Członka Programu w Programie przez utworzenie przez Organizatora Konta Członka Programu i przesłanie mu potwierdzenia Rejestracji wraz z loginem i hasłem dostępowym do Strony Internetowej Programu za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu osoby reprezentującej Członka Programu. Rejestracja dokonywana jest w ciągu 48 godzin od poprawnego wypełnienia przez Członka Programu Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej po dodatkowej weryfikacji Organizatora. Rejestracja do Programu może zostać odrzucona jeśli Organizator po weryfikacji w urzędowych rejestrach administracji publicznej stwierdzi, że rejestrujący się przedsiębiorca w ramach swojej działalności gospodarczej nie wykonuje prac budowlanych. Przedsiębiorca, którego rejestracja do Programu będzie odrzucona, zostanie informowany o tym fakcie w wiadomości SMS w ciągu 48 godzin od poprawnego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
Sponsor – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 1 ust. 3 Regulaminu.
Strona Internetowa Programu – strona internetowa, przeznaczona do prowadzenia obsługi Programu dostępna pod adresem www.baumitklub.pl , do której pełen dostęp możliwy jest po wpisaniu indywidualnego loginu oraz hasła, na której prowadzone są indywidualne Konta Członków Programu, umożliwiająca im przeglądanie zasad Programu, katalogu Nagród oraz wykonywanie przez nich wszelkich czynności związanych z udziałem w Programie.
Członek Programu – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), który w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje prace budowlane i zakupuje Produkty Premiowane, zgłosi się do Programu i uzyska login Członka Programu. Wykonywane przez Członka Programu prace budowlane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej muszą odpowiadać opisowi czynności objętych sekcjami kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) w urzędowych rejestrach administracji publicznej firmy Członka Programu lub w posiadanych przez niego dokumentach. Dotyczy to w szczególności czynności objętych Sekcją F PKD tj. Sekcją „Budownictwo” obejmującą:
Dział 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW,
Dział 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNE, Dział 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie
1. Członkami Programu są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej wykonują prace budowlane, kupują produkty Sponsora od Dystrybutora oraz zgłosili się do Programu i uzyskali login Członka Programu.
2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest dokonanie rejestracji w Programie poprzez łączne spełnienie poniższych warunków:
a. kompletne, prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Programu,
b. wyrażenie zgody i akceptację Regulaminu Programu,
c. wyrażenie zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych (kontakt telefoniczny i mailowy), związanych z ofertami i promocjami w ramach Programu.
3. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny zawiera:
a. dane przedsiębiorstwa Członka Programu: nazwa, adres, numer NIP (obowiązkowe),
b. imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Członka Programu w Programie (obowiązkowe),
c. adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Członka Programu w Programie (obowiązkowe),
d. telefon kontaktowy osoby uprawnionej do reprezentowania Członka Programu w Programie (obowiązkowe).
e. telefon kontaktowy do Członka Programu w Programie.
4. Dla Członków Programu, którzy brali udział w Programie w 2022 roku warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie w 2023 roku jest zaktualizowanie swoich danych wskazanych w punkcie 3 powyżej – z wykluczeniem możliwości edycji numeru NIP, akceptacja Regulaminu Programu i wyrażenie zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych (kontakt telefoniczny i mailowy) związanych z ofertami i promocjami w ramach Programu.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Członka Programu jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w Programie.
6. Członek Programu przystępujący pierwszy raz do Programu staje się Członkiem Programu z chwilą zakończenia rejestracji w Programie, tj. w momencie otrzymania od Organizatora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu, danych dostępowych (login i hasło) do jego indywidualnego konta w programie prowadzonym na stronie internetowej www.baumitklub.pl.
7. Członkowie Programu, którzy nie brali udziału w Programie w 2022 roku i zostali Członkami Programu otrzymują Poziom uczestnictwa 1 (Uczestnik Programu).
8. Członkowie Programu, którzy brali udział w Programie w 2022 roku otrzymują Poziomy uczestnictwa od 1 (Uczestnik) do 4 (VIP), w zależności od liczby zgromadzonych punktów w Programie 2022 roku w danych Kategoriach Produktowych. Poziomy uczestnictwa zostaną nadane po podsumowaniu wszystkich zgromadzonych na koncie Członka Programu punktów, jednak nie później niż do 01.03.2023 r.
9. O ostatecznych Poziomach uczestnictwa decyduje Sponsor Programu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formularza rejestracyjnego lub spełniania przez Członka Programu warunków Programu i w tym celu prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień, dokumentów w przypadkach istnienia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, a Członek Programu jest zobowiązany na żądanie Organizatora zadośćuczynić tym żądaniom w terminie 14 od dnia otrzymania żądania.
11. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Członek Programu może przystąpić do Programu lub z niego wystąpić w każdym momencie jego trwania. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w Programie należy przesłać z adresu mailowego podanego w formularzu zgłoszeniowym, na adres info@baumitklub.pl.
12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Członkowi Programu nie przysługuje prawo do odbioru Nagród, a wszystkie zgromadzone przez niego Punkty Premiowe ulegają anulowaniu.
13. Organizator może wykluczyć Członka Programu z uczestnictwa w Programie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, wskazując przyczyny wykluczenia. Zawiadomienie o wykluczeniu Członka Programu z Programu wysłane zostanie do Członka Programu drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Przyczynami uzasadniającymi wykluczenie Członka Programu z Programu są:
a. ustalenie przez Organizatora, że Członek Programu nie spełnia warunków wzięcia udziału w Programie, tj. poprzez niekompletne, nieprawidłowe lub niegodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub spełnia przesłankę negatywną określoną w ust. 10 niniejszego paragrafu,
b. działania Członka Programu niezgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z Regulaminem,
c. działania lub zaniechania Członka Programu, które naruszyły prawa, dobra lub interesy Organizatora lub Sponsora.
14. W przypadku wykluczenia Członka Programu z uczestnictwa w Programie z przyczyn, o których mowa w ust. 13 powyżej, Punkty Premiowe zgromadzone na koncie Członka Programu ulegają anulowaniu, a Członek Programu traci prawo do odbioru Nagród.
15. Członek Programu oraz wskazana w formularzu zgłoszeniowym osoba uprawniona do reprezentowania Członka Programu w Programie, nie może być pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Sponsora, ani członkiem najbliższych rodzin pracowników Organizatora lub Sponsora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
16. Członkiem Programu nie może być Dystrybutor.
17. Wszelkie uwagi, pytania, zastrzeżenia czy reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu lub uczestnictwem w nim, Członkowie Programu powinni kierować pisemnie na adres Organizatora: MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres: info@baumitklub.pl.

§4 Przyznawanie punktów w Programie
1. Członek Programu, który przystąpił do Programu może gromadzić na swoim koncie w Programie Punkty Premiowe, zgodnie z zasadami określonymi poniżej w ust. 2-7, które podlegają wymianie na nagrody zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 5 Regulaminu - „Nagrody”.
2. Członek Programu, który brał udział w Programie w 2022 roku i w terminie do 28.02.2023 r. zaloguje się na swoje konto, zaakceptuje wszystkie wymagane zgody oraz Regulamin Programu w 2023 roku, otrzymuje możliwość rejestracji faktur zawierających Produkty Premiowane, wystawionych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. pod warunkiem zarejestrowania ich w Programie w terminie do 28.02.2023 r.
3. Członek Programu, który nie brał udziału w Programie w 2022 roku, a który zarejestruje się w Programie do 28.02.2023 r. otrzymuje możliwość rejestracji faktur zawierających Produkty Premiowane, wystawionych w okresie od 01.01.2023 do 31.01.2023 pod warunkiem zarejestrowania ich w Programie w terminie do 28.02.2023 r.
4. Członek Programu, który nie brał udziału w Programie w 2022 roku i zarejestruje się w Programie po 28.02.2023 r. otrzymuje możliwość rejestracji faktur zawierających Produkty Premiowane, wystawionych z datą nie wcześniejszą niż data rejestracji w Programie.
5. Punkty Premiowe będą naliczane Członkom Programu za zakupy Produktów Premiowanych wg jednostek sprzedaży widocznych na zarejestrowanej fakturze, pod warunkiem, że będą one zgodne pod względem wagowym lub objętościowym z jednostką widniejącą w tabeli Produktów Premiowanych, która stanowi załącznik do Regulaminu, przy czym Punkty Premiowe będą naliczane Członkom Programu za zakupy Produktów Premiowanych wyłącznie u Dystrybutorów, za zakupy Produktów Premiowanych dokonane u innych Członków Programu Punkty Premiowe nie będą naliczane.
6. Warunkiem naliczenia Punktów Premiowych na koncie Członka Programu w Programie jest przesłanie do Organizatora kopii faktur potwierdzających dokonanie zakupu przez Członka Programu Produktów Premiowanych objętych Programem. Obowiązkiem Członka Programu jest także przesłanie do Organizatora kopii faktur korekt ilościowych dotyczących zakupu Produktów Premiowanych w okresie trwania Programu, które wpływać będą na zmniejszenie naliczenia należnych mu Punktów Premiowych.
7. Członek Programu powinien przesłać faktury, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wystawiona faktura dokumentująca zakup Produktów Premiowanych.
8. Przesłania kopii faktur potwierdzających dokonane przez Członka Programu zakupy Produktów Premiowanych Członek Programu może dokonywać na jeden z poniższych sposobów:
a) Poprzez wysłanie kopii faktur w postaci plików graficznych o rozszerzeniu jpg lub pdf, przy użyciu własnego konta w Programie, poprzez zalogowanie się na konto, przy użyciu
b) otrzymanych od Organizatora danych dostępowych, kliknięcie przycisku Dodaj fakturę, załączenie pliku graficznego zawierającego fakturę i kliknięcie przycisku Zapisz,
c) Poprzez wysłanie kopii faktury z wykorzystaniem aplikacji mobilnej BAUMIT KLUB.
9. Organizator na podstawie przesłanych kopii faktur, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich otrzymania, dokona naliczenia Punktów Premiowych należnych Członkowi Programu zgodnie z tabelą zawartą w załączniku do Regulaminu.
10. Jedna faktura zakupu Produktów Premiowanych może być podstawą naliczenia Punktów Premiowych tylko jeden raz.
11. Zestawienie faktur, przesłanych przez Członka Programu oraz informacja o naliczonych przez Organizatora na ich podstawie Punktach Premiowych, będzie dostępna na indywidualnym koncie Członka Programu po zalogowaniu na Stronie internetowej Programu.
12. Organizatorowi i Sponsorowi w każdym momencie trwania Programu przysługuje prawo do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym kopii faktur potwierdzających zakupy Produktów Premiowanych oraz kopii faktur korekt ilościowych oraz danych zawartych na tych fakturach, przesłanych przez Członka Programu w celu naliczenia Punktów Premiowych, w szczególności, w zakresie ich aktualności (nie skorygowania). W przypadku, gdy Organizator lub Sponsor poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do rzetelności przesłanych przez Członka Programu dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wówczas zastrzegają sobie prawo do żądania przedstawienia przez Członka Programu zestawienia faktur VAT oraz faktur korekt, dowodzących dokonania zakupu Produktów Premiowanych u Dystrybutorów, które uwzględniać będą: numery faktur, nazwę Członka Programu, datę zakupu tych produktów oraz ich ilość, a także ewentualne korekty faktur bądź zwroty Produktów Premiowanych, które zostały dokonane w okresie trwania Programu. W razie nieudostępnienia zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wskazanym w wezwaniu lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią zestawienia, a treścią dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Członkowi Programu nie zostaną naliczone Punkty Premiowe za zakupy Produktów Premiowanych, objętych w/w fakturami.
13. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Sponsora, Organizator może w naliczaniu Punktów Premiowych dla poszczególnych Członków Programu zastosować inne przeliczniki, niż publikowane na Stronie Internetowej Programu.
14. Ilość zebranych przez Członka Programu Punktów Premiowych decyduje o Poziomie uczestnictwa określonym kolejnymi cyframi od 1 do 4, oraz nazwami: Uczestnik Programu (dla poziomu 1), Przyjaciel (dla poziomu 2), Profesjonalista (dla poziomu 3) oraz VIP (dla poziomu 4). Ilości Punktów Premiowych, które są niezbędne do przejścia na wyższy Poziom uczestnictwa prezentuje Strona internetowa Programu.
15. Poziomy uczestnictwa od 2 do 4 określają, wyższy od wskazanego w załączniku do Regulaminu przelicznik Punktów Premiowych za rejestrację Produktów z danej Kategorii Produktowej, jakie otrzymuje Członek Programu za rejestrację Produktów Premiowanych. Szczegółowy opis przywilejów przynależnych do Poziomów uczestnictwa prezentuje Strona internetowa Programu.
16. Przejście przez Członka Programu na kolejny (wyższy) Poziom uczestnictwa, jest jednoznaczne z przyznaniem premii punktowej za przejście. Premia punktowa za przejście na kolejny Poziom uczestnictwa jest naliczana i przyznawana automatycznie i jednorazowo.
17. Łączna ilość naliczonych Punktów Premiowych (zgromadzone Punkty Premiowe plus punkty przyznane jako jednorazowa premia za przejście na kolejny, wyższy poziom uczestnictwa) zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 15, są prezentowane na Stronie Internetowej Programu po zalogowaniu Członka Programu, w zakładce Moje Konto.

§5 Nagrody
1. Nagrody w Programie stanowią: nagrody rzeczowe, bony wartościowe oraz przelewy pieniężne na firmowe rachunki bankowe Członków Programu.
2. Spis wszystkich dostępnych Nagród wraz z ich wartościami wyrażanymi w Punktach Premiowych zawiera zakładka Nagrody na stronie internetowej Programu oraz w aplikacji mobilnej, dostępna dla Członka Programu po zalogowaniu się na własne konto na Stronie Internetowej Programu lub aplikacji mobilnej.
3. Zamówienia wybranej Nagrody dokonuje Członek Programu poprzez zalogowanie się na własne konto w Programie na www.baumitklub.pl lub w aplikacji mobilnej i dokonanie wymiany zgromadzonych Punktów Premiowych na Nagrodę. Po zamówieniu Nagrody ilość dostępnych na koncie Członka Programu Punktów Premiowych zostaje pomniejszona o wyrażoną w Punktach Premiowych wartość Nagrody.
4. Czas dostarczenia Nagrody w przypadku nagród rzeczowych i bonów wynosi 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Wyjątek stanowią Nagrody wymagające personalizacji w postaci umieszczenia na nim logo, w takim przypadku czas potrzebny na dostarczenie Nagrody może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.
5. Podczas składania pierwszego zamówienia przelewu pieniężnego Członek Programu zostanie poproszony o wskazanie numeru rachunku bankowego zarejestrowanego na dane wskazane przez niego w Programie Baumit Klub. Zgodność numeru rachunku bankowego z danymi takimi jak: nazwa firmy, czy imię i nazwisko w przypadku działalności jednoosobowej są niezbędne do realizacji złożonej dyspozycji przelewu pieniężnego. Zasilenie firmowego rachunku bankowego nastąpi do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przelewu.
6. Wymiany Punktów Premiowych na Nagrody w Programie Członek Programu zobowiązany jest dokonać nie później niż 29.02.2024 r. Punkty Premiowe pozostałe na koncie Członka Programu po tej dacie ulegają anulowaniu
7. Wydanie Nagród rzeczowych i bonów wartościowych odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres pocztowy wskazany przez Członka Programu w formularzu zgłoszeniowym.
8. Otrzymanie Nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Członkach Programu.

§6 Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu
1. Reklamacje, co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Organizatora na adres info@baumitklub.pl, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi pod powyższym adresem.
2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych pozwalających zidentyfikować Członka Programu, powodu reklamacji i jego żądanie.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje w porozumieniu ze Sponsorem na podstawie Regulaminu, co nie wyklucza prawa Członka Programu do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
5. Członek Programu zostanie o decyzji w sprawie reklamacji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§7 Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W ramach Programu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Członków Programu, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.
2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Programu należy rozumieć takie usługi jak:
d) udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Programu,
e) zakładanie i udostępnianie Członkom Programu indywidualnych kont, na których gromadzone są Punkty Premiowe,
f) udostępnienie Katalogu Nagród na Stronie Internetowej Programu,
g) umożliwienie zamawiania Nagród za pośrednictwem indywidualnego konta Członka Programu w Programie,
h) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Członkiem Programu za pośrednictwem Strony internetowej Programu oraz aplikacji mobilnej,
i) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Członkiem Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Członek Programu wyświetli Stronę Internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne konto Członka Programu.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie Strony Internetowej Programu, a w przypadku zarejestrowanych Członków Programu poprzez usunięcie konta punktowego.
5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Safari, Chrome 10.0.
6. Organizator zakazuje dostarczania przez Członków Programu za pośrednictwem Strony Internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Członków Programu, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Członka Programu, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
8. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Członka Programu z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

§8 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe osób po stronie Członków Programu są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Programie.
2. Dane Członków Programu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Polityką prywatności dostępną na stronie www.baumitklub.pl Administratorem danych osobowych Członków Programu pozyskanych w związku z realizacją Programu jest Sponsor.
3. Administrator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Członków Programu w zakresie wskazanym w paragrafie 3 ust. 3 Regulaminu i w celu realizacji Programu. Dane powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło w zakresie zgodnym z treścią formularza zgłoszeniowego, który stanowi integralną część Regulaminu, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.
4. Dane Członków Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu (w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród), chyba, że Członek Programu wyrazi dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie także w innych celach. W ramach realizacji Programu może potencjalnie dojść do profilowania, którego skutkiem będzie kierowanie do Członków Programu ofert dopasowanych na podstawie ich wcześniejszych preferencji. Nie przewidziano profilowania o innych skutkach. Podanie danych osobowych dla celu udziału w Programie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie.
5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji Programu, jego rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń.
6. Dane osobowe będą zbierane również w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), tj. danych identyfikujących Członka Programu na jego koncie na Stronie Internetowej Programu oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Programu.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).
8. Osoba kontaktowa po stronie Członka Programu, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (o ile wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach).
9. Osoba kontaktowa po stronie Członka Programu, której dane są przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Członek Programu może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora także dla innych celów niż udział w Programie, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Programie nie warunkuje udziału w Programie.
11. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ramach konieczności wykonania zawartych umów o współpracy niezbędnych do realizacji Programu.
12. W ramach realizacji Programu dane będą lub mogą być udostępniane Organizatorowi, organom uprawnionym ustawowo, podmiotom zapewniającym usługi kurierskie i przesyłowe, wsparcie informatyczne oraz z zakresu ochrony danych osobowych.

§9 Zakończenie Programu i zmiany Regulaminu
1. Organizator, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Sponsora, wysłanej na adres info@baumitklub.pl , może zakończyć Program i rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną, zapewniając odpowiedni termin na realizację praw Członków Programu, wynikających z Regulaminu.
2. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje na stronie www.baumitklub.pl , z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Organizator, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Sponsora, wysłanej na adres info@baumitklub.pl , uprawniony jest do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na www.baumitklub.pl , z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

§10 Postanowienia końcowe
1. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem może w ramach Programu prowadzić dodatkowe promocje, przedsięwzięcia promocyjne, rankingi i konkursy, skierowane do Członków Programu oraz osób ich reprezentujących w programie, a w przypadku wyrażenia przez Członków Programu odpowiedniej zgody, także do wskazanych w formularzu zgłoszeniowym pracowników Członka Programu, na zasadach określonych w osobnych regulaminach publikowanych na stronie internetowej Programu.
2. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem będzie przy pomocy punktów rankingowych nagradzał określone zachowania Członków Programu lub osób reprezentujących ich w Programie, służące promocji i rekomendacji produktów Sponsora. Punkty rankingowe nie będą podlegać wymianie na nagrody w programie, ale mogą służyć prowadzeniu rankingów i będą źródłem określonych przywilejów w postaci możliwości udziału w konkursach, spotkaniach, eventach lub innych przedsięwzięciach promocyjnych Sponsora. O zasadach przyznawania punktów rankingowych, realizowanych na ich bazie przedsięwzięciach i płynących z nich korzyściach, Organizator będzie na bieżąco informował Członków Programu na stronie internetowej Programu oraz w osobnych regulaminach.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4. Członkowie Programu przyjmują do wiadomości, że mają obowiązek realizować Program zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator oraz Sponsor zastrzegają sobie prawo zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie trwania Programu.
6. Ewentualne spory, które mogą powstać w związku z realizacją postanowień Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla Sponsora.